Asigurari Bucuresti-Sector 2

Casa de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti

Asigurari Bucuresti-Sector 2 reprezinta pagina unde puteti gasi informatii utile despre Asigurari Bucuresti-Sector 2: Casa de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti.

  Casa de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti este institutie publica, cu personalitate juridica, cu buget propriu, in subordinea Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.
  Casa de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti, denumita in continuare CASMB, in exercitarea atributiilor sale conferite de lege si de prezentul Statut, aplica si respecta politica si strategia generala stabilite de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate la nivelul sistemului de asigurari sociale de sanatate pe raza Municipiului Bucuresti.
  Asigurarile sociale de sanatate reprezinta principalul sistem de finantare a ocrotirii si promovarii sanatatii populatiei care asigura accesul la un pachet de servicii de baza pentru asigurati.
  Casa de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti se organizeaza si functioneaza potrivit statutului propriu care respecta prevederile statutului-cadru, aprobat de Consiliul de Administratie al CNAS.

Servicii

  Casa de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti are urmatoarele atributii:
a) colecteaza contributiile persoanelor fizice la Fondul National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate (FNUASS), altele decat cele pentru care colectarea veniturilor se face de catre ANAF;
b) administreaza bugetele proprii;
c) inregistreaza, actualizeaza datele referitoare la asigurati si le comunica catre CNAS;
d) elaboreaza si publica raportul anual si planul de activitate pentru anul urmator;
e) utilizeaza toate demersurile legale pentru a optimiza colectarea contributiilor si recuperarea creantelor restante la contributii pentru fond;
f) furnizeaza gratuit informatii, consultanta, asistenta in problemele asigurarilor sociale de sanatate si ale serviciilor medicale persoanelor asigurate, angajatorilor si furnizorilor de servicii medicale;
g) administreaza si intretine bunurile imobile si baza materiala din patrimoniul CASMB, in conditiile legii;
h) informeaza furnizorii de servicii medicale asupra conditiilor de contractare si a negocierii clauzelor contractuale;
i) participa la evaluarea furnizorilor de servicii medicale, si de medicamente care pot intra in relatii contractuale cu casele de asigurari;
i) negociaza si contracteaza serviciile medicale cu furnizorii in conditiile contractului-cadru;
j) verifica acordarea serviciilor medicale, conform contractelor incheiate cu furnizorii de servicii medicale;
k) verifica prescrierea si eliberarea medicamentelor cu si fara contributie personala in conformitate cu reglementarile in vigoare;
l) monitorizeaza numarul de serviciilor medicale furnizate si nivelul tarifelor;
m) monitorizeaza derularea contractelor incheiate cu furnizorii conform clauzelor contractuale;
n) raporteaza Casei Nationale de Asigurari de Sanatate la termenele stabilite, datele solicitate privind serviciile medicale furnizate, precum si evidenta asiguratilor si a documentelor justificative utilizate;
o) controleaza respectarea dreptului asiguratilor la servicii medicale, medicamente si materiale sanitare in mod nediscriminatoriu, in conditiile legii;
p) poate sa organizeze licitatii in vederea contractarii unor servicii din pachetul de servicii, pe baza prevederilor contractului-cadru;
q) asigura, in calitate de institutie competenta, activitatile de aplicare a documentelor internationale cu prevederi in domeniul sanatatii incheiate de Romania cu alte state, inclusiv cele privind rambursarea cheltuielilor ocazionate de acordarea serviciilor medicale si a altor prestatii, in conditiile respectivelor documente internationale;
r) intocmeste proiectele de bugete de venituri si cheltuieli si le transmite spre analiza si aprobare Casei Nationale de Asigurari de Sanatate; Statut CASMB 2008 3
s) transmite anual spre aprobare Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, listele de investitii;
s) efectueaza sondaje in vederea evaluarii gradului de satisfacere a asiguratilor si a interesului manifestat de catre acestia fata de calitatea serviciilor medicale;
t) asigura un sistem permanent de informare a asiguratilor asupra mijloacelor de pastrare a sanatatii, in vederea reducerii si evitarii cauzelor de imbolnavire;
t) aplica un sistem informational unitar si confidential corespunzator asigurarii cel putin a unei evidente primare privind diagnosticul si terapia aplicata;
u) deconteaza furnizorilor contravaloarea serviciilor medicale contractate si prestate asiguratilor in termen, in caz contrar urmand a suporta penalitatile prevazute in contract;
v) asigura utilizarea aplicatiei pentru gestionarea activitatii comisiilor de la nivelul CASMB pentru monitorizarea si aprobarea medicamentelor specifice in tratamentul unor boli cronice;
w) furnizeaza datele de identificare a persoanelor asigurate numai pentru bolile cu declarare nominala obligatorie conform legislatiei in vigoare;
x) urmareste, alaturi de celelalte structuri din sistem implicate, implementarea si efectele strategiilor aplicate si pe baza acestora elaboreaza rapoartele de informare cu propunerile de corectie;
y) asigura logistica si baza materiala necesare activitatii de pregatire si formare profesionala a personalului, din cheltuielile de administrare a fondului si/sau din alte surse, conform legislatiei in vigoare;
z) alte atributii prevazute de acte normative in vigoare.

Galerie foto