Ordin 550 - 2003 Atestarea Auditorilor Energetici

Ordin 550 - 2003 Atestarea Auditorilor Energetici

Ordin nr. 550/2003 din 09/04/2003
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 278 din 21/04/2003 pentru aprobarea Reglementarii tehnice "Indrumator pentru atestarea auditorilor energetici pentru cladiri si instalatiile aferente"

Indrumar din 09/04/2003
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 278 din 21/04/2003 pentru atestarea auditorilor energetici pentru cladiri si instalatiile aferente

Art. 1. - Prezentul indrumator stabileste modul in care se efectueaza atestarea auditorilor energetici pentru cladiri si instalatiile aferente acestora, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 29/2000 privind reabilitarea termica a fondului construit existent si stimularea economisirii energiei termice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 325/2002 si ale Ordinului ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 1.850/2002 pentru aprobarea reglementarii tehnice "Metodologia privind atestarea auditorilor energetici pentru cladiri", indicativ MP 017- 02, publicat in Buletinul Constructiilor nr. 14/2002.

CAPITOLUL I
Atestarea auditorilor energetici pentru cladiri si instalatiile aferente
Art. 2. - Atestarea auditorilor energetici se face pentru cladirile existente, pentru urmatoarele specialitati:
- auditori energetici pentru constructii - AEc;
- auditori energetici pentru instalatii - AEi;
- auditori energetici pentru constructii si instalatii - AEci;
Art. 3. - (1) In functie de felul activitatilor pe care le desfasoara, auditorii energetici se atesta pentru gradul I si pentru gradul II.
(2) Auditorii energetici gradul I efectueaza:
a) expertiza termica si energetica a cladirilor existente si a instalatiilor de incalzire si preparare a apei calde de consum aferente acestora;
b) elaborarea documentatiei necesare eliberarii certificatului energetic al cladirii;
c) auditul energetic al cladirilor existente si al instalatiilor de incalzire si preparare a apei calde de consum aferente acestora.
(3) Auditorii energetici gradul II efectueaza numai:
a) expertiza termica si energetica a cladirilor existente si a instalatiilor de incalzire si preparare a apei calde de consum aferente acestora;
b) elaborarea documentatiei necesare in vederea eliberarii certificatului energetic;
Art. 4. - Expertizarea energetica se efectueaza in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului nr. 324/N/2000 pentru aprobarea reglementarii tehnice "Normativ pentru expertizarea termica si energetica a cladirilor existente si a instalatiilor de incalzire si preparare a apei calde de consum aferente acestora", indicativ NP 048-2000, publicat in Buletinul Constructiilor nr. 4/2001.
Art. 5. - Elaborarea documentatiei necesare in vederea eliberarii certificatului energetic se efectueaza in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului nr. 322/N/2000 pentru aprobarea reglementarii tehnice "Normativ pentru elaborarea si acordarea certificatului energetic al cladirilor existente", indicativ NP 049-2000, publicat in Buletinul Constructiilor nr. 5/2001.
Art. 6. - Auditul energetic, prin care se stabilesc solutiile de reabilitare si/sau modernizare termoenergetica a constructiilor si a instalatiilor de incalzire si preparare a apei calde de consum aferente, se efectueaza in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului nr. 323/N/2000 pentru aprobarea reglementarii tehnice "Normativ pentru realizarea auditului energetic al cladirilor existente si al instalatiilor de incalzire si preparare a apei calde de consum aferente acestora", indicativ NP 047-2000, publicat in Buletinul Constructiilor nr. 5/2001.
Art. 7. - Documentele necesare in vederea atestarii auditorilor energetici sunt urmatoarele:
a) cerere scrisa conform anexei nr. 1;
b) memoriu de activitate conform anexei nr. 2;
c) copie xerografiata a diplomei de absolvire a institutului de invatamant superior - cursuri de lunga durata;
d) 3 recomandari, din care: doua din partea unor intreprinderi sau agenti economici in cadrul carora si-au desfasurat
activitatea, a unor personalitati recunoscute in domeniu si o recomandare din partea asociatiei profesionale in domeniu;
e) chitanta de plata privind cheltuielile de examinare in vederea atestarii, stabilite de Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei;
f) declaratia scrisa, pe propria raspundere, ca nu au cazier; daca au cazier, vor prezenta o copie legalizata dupa acesta;
g) copie xerografiata a carnetului de munca.
Art. 8. - (1) Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un specialist care solicita atestarea pentru auditor energetic sunt:
a) sa fie inginer constructor, absolvent al unui institut sau al unei facultati de constructii;
b) sa fie arhitect, absolvent al unui institut de arhitectura sau al unei facultati de constructii si arhitectura;
c) sa fie inginer de instalatii, absolvent al unei facultati de instalatii pentru constructii;
d) sa fie inginer mecanic sau energetic, absolvent al unei facultati de mecanica sau energetica;
e) sa corespunda cerintelor examinarii in comisia de atestare pentru specialitatea si gradul solicitate.
(2) Inginerii cu pregatire similara inginerilor de instalatii pentru constructii, incadrati in lista de profile si specialitati emisa de Facultatea de Instalatii din Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti, sau specialistii de inalta calificare care au lucrat in domeniu pot fi admisi la atestare pe baza avizului comisiei de examinare, confirmarea facandu-se de reprezentantul Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei din comisie.
(3) Absolventii romani cu diploma obtinuta in strainatate trebuie sa prezinte echivalarea acesteia de la Ministerul Educatiei si Cercetarii.
(4) Specialistii care solicita atestarea pentru auditori energetici gradul I trebuie sa aiba activitate de cel putin 10 ani in invatamant, cercetare, proiectare sau executie ca arhitect, inginer constructor, inginer de instalatii sau specialitati similare celor de instalatii.
(5) Specialistii care solicita atestarea pentru auditori energetici gradul II trebuie sa aiba activitate de cel putin 6 ani in invatamant, cercetare, proiectare sau executie ca arhitect, inginer constructor, inginer de instalatii sau specialitati similare celor de instalatii.

CAPITOLUL 2
Comisiile de examinare in vederea atestarii
Art. 9. - (1) Examinarea in vederea atestarii auditorilor energetici pentru cladiri si instalatiile aferente acestora se face de catre comisii de examinare alcatuite din 7 membri, specialisti de inalta calificare, profesori, conferentiari, cercetatori stiintifici principali sau proiectanti principali gradele I sau II, care au elaborat/coordonat proiecte de modernizare energetica, prescriptii tehnice in domeniul expertizei, certificarii si auditului energetic al cladirii sau care au elaborat/coordonat legislatia privind reabilitarea termica a cladirilor, propusi de institute de invatamant superior, de institute de cercetare, de societati de proiectare in constructii si/sau de asociatii profesionale.
(2) Componenta comisiilor tehnice de examinare se stabileste de Directia generala tehnica in constructii din cadrul Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei.
Art. 10. - Comisiile de examinare in vederea atestarii auditorilor energetici pentru cladiri functioneaza in centrele universitare Bucuresti, Timisoara, Cluj-Napoca si Iasi, in cadrul universitatilor tehnice.
Art. 11. - Specialistii care solicita atestarea pentru auditori energetici pentru specialitatea constructii si instalatii AEci sustin examenul de atestare la fiecare dintre comisiile de atestare de specialitate sau la o singura comisie, daca aceasta are in componenta, ca membrii, specialisti de constructii si de instalatii.

CAPITOLUL 3
Examinarea auditorilor energetici
Art. 12. - Fiecare comisie de examinare pentru auditori energetici este compusa din: presedinte, vicepresedinte, un reprezentant din partea Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, care indeplineste si functia de secretar al comisiei de examinare, si 4 membri.
Art. 13. - (1) Procesul-verbal al examinarii se intocmeste de secretarul comisiei de examinare.
(2) Decizia comisiei de examinare se va lua cu cel putin doua treimi din numarul voturilor pentru admiterea sau respingerea candidatului.
(3) Dupa deliberare se comunica candidatului rezultatul examenului, cu precizarea pentru candidatii care nu au fost admisi, ca se pot prezenta la un nou examen dupa trecerea unui an de la data examinarii.
Art. 14. - (1) In vederea sustinerii examenului candidatii vor trebui sa cunoasca continutul bibliografiei prevazute in anexa nr. 3, care constituie materialul de pregatire pentru candidat.
(2) Bibliografia se actualizeaza periodic de catre Directia generala tehnica in constructii din cadrul Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei.
(3) Bibliografia se afiseaza la facultatile in cadrul carora functioneaza comisiile de atestare.
Art. 15. - (1) In vederea pregatirii candidatilor pentru examenele de atestare, in cadrul facultatilor in care se sustin examenele de atestare, se organizeaza cursuri de pregatire pe o durata de o saptamana, cu un numar de minimum 36 de ore de predare pentru modulul de pregatire a auditorilor energetici pentru cladiri gradul II, respectiv de minimum 46 de ore pentru modulul de pregatire a auditorilor energetici pentru cladiri gradul I, pentru fiecare dintre specialitati (constructii si instalatii).
(2) Tematica cursurilor de pregatire pentru fiecare specialitate se afiseaza la secretariatele facultatilor in cadrul carora functioneaza comisiile de atestare.
(3) Cursurile de pregatire sunt sustinute de membrii comisiilor de atestare sau de cadre de specialitate de inalta calificare, atrase pentru actiunea respectiva: profesori si conferentiari universitari, cercetatori principali sau proiectanti principali gradele I si II cu pregatire in domeniul energeticii cladirii.
(4) Taxa pentru cursurile de pregatire se stabileste de catre conducerile facultatilor respective si se achita de catre cursanti sau de firmele care i-au trimis pentru atestare.

CAPITOLUL 4
Dispozitii comune
Art. 16. - (1) Certificatul de atestare a auditorului energetic se elibereaza de Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 4.
(2) Stampilele auditorilor energetici sunt conform modelelor prevazute in anexa nr. 5.
(3) Certificatul, legitimatia si stampila de atestare a unui specialist au inscrise: numele, prenumele, profesia, specialitatea si gradul pentru care a fost atestat, cu initialele acesteia.
Art. 17. - (1) Certificatul de auditor energetic este valabil 5 ani.
(2) Pentru prelungirea valabilitatii legitimatiei auditorii energetici vor prezenta din 5 in 5 ani registrul de evidenta a activitatii desfasurate in domeniu comisiei de examinare pentru auditori energetici, care va analiza prin sondaj modul de efectuare a activitatii de auditor energetic, nivelul de cunoastere a prescriptiilor tehnice privind reabilitarea energetica si a legislatiei in domeniu.
(3) Comisia de examinare pentru auditori energetici va elabora o dovada care sa ateste prelungirea valabilitatii certificatului de auditor energetic, pe baza careia, Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei va prelungi valabilitatea certificatului de auditor energetic.
(4) Cererea de reinnoire a certificatului de auditor energetic pentru cladiri va fi intocmita conform modelului prevazut in anexa nr. 6.
Art. 18. - Conditia de vechime minima prevazuta la art. 8 poate fi redusa cu maximum 2 ani de catre comisiile de examinare, in cazul in care specialistii dovedesc prin activitatea depusa realizari deosebite in specialitatea si in gradul pentru care solicita atestarea.
Art. 19. - Nu pot fi atestate persoanele care au suferit condamnari pentru concurenta neloiala, abuz de incredere, fals sau alta infractiune pentru care este prevazuta pedeapsa complementara a interzicerii unor drepturi.
Art. 20. - Beneficiarii vor solicita specialistilor atestati, angajati pentru auditul energetic al constructiilor si al instalatiilor aferente, sa prezinte legitimatia care confirma specialitatea si gradul in care acestia au fost atestati, precum si termenul de valabilitate al acesteia.
Art. 21. - Solicitantii respinsi de comisia de examinare pot reveni cu o noua cerere de atestare dupa o perioada de minimum un an. In acest scop solicitantii vor intocmi un nou dosar in care vor inscrie si realizarile din ultimul an de activitate.
Art. 22. - Certificatul de auditor energetic se suspenda de catre conducerea Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, la propunerea comisiilor de examinare, daca se constata:
a) neincadrarea activitatii auditorului energetic in prevederile reglementarilor tehnice in vigoare;
b) efectuarea auditului energetic pentru o specialitate sau grad, altul decat cel pentru care a fost acordata atestarea;
c) nesolicitarea reinnoirii certificatului de auditor energetic in decurs de 6 luni de la data expirarii valabilitatii legitimatiei de auditor energetic;
d) aplicarea stampilei de auditor energetic fara efectuarea expertizei sau auditului energetic de catre titularul certificatului de auditor energetic.
Art. 23. - Auditorii energetici atestati sunt obligati sa anunte la Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, Directia generala tehnica in constructii, modificarile datelor de domiciliu si de telefon survenite ulterior atestarii.
Art. 24. - Din taxa privind cheltuielile de examinare in vederea atestarii se va face plata cu ora a membrilor comisiilor de examinare, in conditiile legii.
Art. 25. - Lista cu auditorii energetici atestati se publica semestrial in Buletinul Constructiilor, prin grija Directiei generale tehnice in constructii din cadrul Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei.
Art. 26. - Anexele nr. 1-6 fac parte integranta din prezentul indrumator.